معماری در اروپا طی سدههای سیزده و چهارده شکل گرفته و شکلگیری آن درطی سه مرحله بودهاست. بدون شک ایجاد بناها، چه مجموعههای مذهبی و چه غیر مذهبی، مستلزم آگاهی از علومی چون هندسه، ریاضی و طراحی بودهاست و استادکاران طی قرون متمادی با بهرهگیری از علوم، توانستهاند شاهکارهایی در هنر معماری به وجود آورند. بسیاری از بناهای عصر سلجوقی و ایلخانی با گچبری تزیین شدهاند. بنای مدرسهها نیز مانند مساجد به آجرکاری، گچبری یا کاشیکاری تزیین و آرایش میشد. این نوع معماران گاه به تمسخر معمار کاغذی نامیده میشوند. پرمایگی (اشباع)، سومین صفت رنگ است و میزان خلوص فام آن را مشخص میکند (گاه واژهٔ شدت را در این مورد به کار میبرند). در پیمون به دلایل آزمون و خطایی طولانی یا دلایل شهودی در طول تاریخ معماران به این نتیجه رسیده بودند که بیضی ساختار پایدار تری را در رسم چفد برای تاق و گنبد ایجاد میکند. در حالی که به صورت معمول این طرح میبایست چشمانداز زیبای محل را به ناگاه دچار آشفتگی میکرد اما طرح وی تقریباً به صورت کامل در زیر سطح زمین انجام شدهاست و خطوط ملایم تپههای منطقه با جذابیتی زیبا و همگون به کنارههای ساختمان که دارای هماهنگی با چشمانداز پیرامون است متصل میشوند.

این صفحه آخرینبار در ۲۳ نوامبر ۲۰۲۰ ساعت ۰۶:۳۷ ویرایش شدهاست. در حالی که معمار علاوه بر دیدن این نیازها، باید فراتر رود و معنا، حس یا ایدهای را منتقل کند. وقتی ناظر در این مکان قرار میگیرد، نورهای متفاوتی دریافت خواهد کرد که این نورها متناوباً با نارنجی و آبی است و دیوارها این رنگها را با زوایای دائماً متغیر انعکاس میدهد. این نوع آرایش یک ساختار ساده را بر این رنگها حاکم میکند و در نتیجه یک مفهوم یا نوعی نظم را، ورای حضور محض رنگها، منتقل خواهد کرد. برای بسیاری در جهان اسلام، این تزئینات نمادی از مفهوم اثبات نامتناهی از وجود یک خدای ابدی هستند. فامهای ثالثه از اختلاط فامهای اولیه و ثانویه به دست میآیند: زرد- نارنجی (پرتقالی)، نارنجی- قرمز، قرمز- بنفش (ارغوانی)، بنفش- آبی (لاجوردی)، آبی- سبز (فیروزهای)، سبز- زرد (مغز پستهای). فامهای ثانویه عبارتند از: سامو استودیو نارنجی، سبز و بنفش که از اختلاط مقادیر مساوی از دو فام اولیه حاصل میشوند. کاری که نیازمند گوشهسازی است و به عنصر اصلی معماری اسلامی تبدیل میشود. این روش نیز یکی از روشهای مقابله طبیعت در برابر نیروها است؛ و در حقیقت مبنای آن کاستن از مقدار و شدت نیروی وارده است؛ مثلاً درختان در اثر وزش بادهای شدید، با خم شدن خود امکان عبور مقداری از نیروها را از بالای خود میدهند و به این ترتیب از میزان نیروی وارده بر تنهٔ آنها کاسته میشود.

برخی از اشکالی که تئوری معماری در بر میگیرد سخنرانی یا گفتگو، رساله یا کتاب و پروژههای کاغذی (ساخته نشده) یا ورودیهای مسابقات طراحی معماری هستند. یکی از ملاحظات روانشناختی رنگ که در کاربرد هنری رنگ اهمیت دارد، بررسی تأثیر متقابل رنگها است. چراکه تأثیر آنها در مقابل ترکیب بندی عمومی، بسیار سطحی است. به نظر جونز یک جنبه مهم ساختمان پایدار دارا بودن یک دوره زمانی زندگی و استفاده بسیار بلند و دراز مدت است. بدون تأمل و تفکر در تأثیرات هنر، که بسیار گسترده و نامحسوس است، عموماً نمیتوان تأثیرات بیواسطه و محسوس علم را بر زندگی خود دریافت کرد. علاوه بر این، عموماً در تعریف هنر میان افراد جامعه توافق نظری مشاهده نمیشود، در صورتی که در پذیرش و تصدیق هنر، اتفاق نظر وجود دارد. هر ترکیب بندی را میتوان کارآمد دانست به شرط این که عناصر صحنه بهطور مؤثر با بینندگان مورد نظر آن، ارتباط برقرار کند. بیشتر مردم اتفاق نظر دارند که معماری هر دوی اینها است، اما (چه میزان هنر) و (چه میزان علم) یا برتری یک عامل بر دیگری در طول زمان بر حسب وضعیتهای مختلف، متفاوت بودهاست. سوختهای فسیلی انرژی قابل توجهی را تأمین میکنند که تمدن جدید روش زندگی را بر اساس آن بنا کردهاست.

در طراحی یک ساختمان معمار تصمیمگیرندهٔ نهایی است؛ ولی خواست جامعه، قوانین و درخواستهای کارفرما بر تصمیمهای او اثر میگذارد. با این همه نباید خواست اجتماع را به دیدهٔ یک مانع در برابر اهداف هنرمندانهٔ معمار نگریست. آتشکده آذرگشسپ یا آتور گُشناسپ که بهمعنای «آتش اسب جهنده» است در آذرآبادگان جای داشته و در سدههای پیش از فتح ایران به دست اعراب مهمترین مرکز مذهبی برای مکتب مزدیسنا و شاهنشاهی ایران بودهاست. همانطور که صدا، رنگ، جلا به لفظ میبخشد، همینطور هم رنگ بهطور طبیعی به فرم شکل خاصی میدهد. معماران متمایل به (فرم) و (جاذبهٔ بصری) اغلب معماری را برای خود مطالبه میکنند. اثرات رنگ نه تنها از لحاظ بصری بلکه از جنبههای روانشناسی و روان شناختی نیز باید بررسی شوند. سطوح رنگ باید شکل، وسعت و حدود خود را از خود رنگ و نوسان شدت آن (رنگ) کسب کند نه اینکه با خطوط از پیش معین شده باشد. نقاشی از مسجدِشاه اصفهان در سال ۱۸۴۱ میلادی، اثر پاسکال کوست.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *